รายการสถิติทางการทั้งสิ้น
3,790 รายการ
รายการสถิติทางการภายใน
498 รายการ
รายการสถิติทางการภายนอก
3,292 รายการ
รายการสถิติทางการที่เผยแพร่
2,202 รายการ
จำนวนรายการสถิติทางการ (รายสาขา)
จำนวนรายการสถิติทางการ(ตามสถานะ)
พร้อมเผยแพร่ ต้องพัฒนา อยู่ในสาขาอื่น มีเงื่อนไขในการเผยแพร่ หน่วยงานไม่เป็นอนุสาขา