สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
ค้นพบ 107 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากร (จากการทะเบียน) จำนวนประชากรสัญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร รายอายุ จำแนกตามเพศ จังหวัด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการปกครอง - - 2019-06-05
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากร (จากการสำมะโน) จำนวนประชากรจากการสำมะโน จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ ทั่วประเทศ ภาคจังหวัด และเขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2018-11-15
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากร (จากการสำรวจ) จำนวนประชากรจากการสำรวจจำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ ทั่วประเทศภาคจังหวัด และเขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2018-11-21
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ประชากร (จากการคาดประมาณ) จำนวนประชากรจากการคาดประมาณ จำแนกตามเพศ หมวดอายุ ทั่วประเทศ ภาค จังหวัด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2583 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2019-08-07
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร(จากการทะเบียน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการทะเบียน จำแนกตามเพศ ต้องพัฒนา 2560 กรมการปกครอง - - 2018-11-01
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร(จากการทะเบียน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 15-59 ปี จากการทะเบียน จำแนกตามเพศ ต้องพัฒนา 2560 กรมการปกครอง - - 2018-11-01
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร(จากการทะเบียน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการทะเบียน จำแนกตามเพศ ต้องพัฒนา 2560 กรมการปกครอง - - 2018-11-01
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร (จากการสำมะโน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีจากการสำมะโน จำแนกตามเพศ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร (จากการสำมะโน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 15-59 ปี จากการสำมะโน จำแนกตามเพศ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2018-06-22
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สัดส่วนประชากร (จากการสำมะโน) สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการสำมะโน จำแนกตามเพศ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2018-10-31
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>