สาขาเกษตรและประมง
ค้นพบ 359 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
เกษตรและประมง มูลค่าเพิ่มรวมสินค้าเกษตร มูลค่าเพิ่มสาขาเกษตร มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - - - - - 2020-01-17
เกษตรและประมง ครัวเรือนเกษตรกร จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำแนกรายจังหวัด ภาค ทั้งประเทศ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - - - - - 2020-01-17
เกษตรและประมง ประชากรภาคเกษตร จำนวนประชากรภาคเกษตรจำแนกรายจังหวัด ภาค ทั้งประเทศ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - 2020-01-17
เกษตรและประมง ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำแนกรายจังหวัด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร - - 2020-01-17
เกษตรและประมง เกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ จำนวนเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ จำแนกรายจังหวัด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมพัฒนาที่ดิน - - 2020-01-17
เกษตรและประมง ผู้ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกรายภาค มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2020-01-17
เกษตรและประมง ผู้ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2020-01-17
เกษตรและประมง ผู้ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรที่มีที่ดิน จำแนกตามลักษณะการถือครองที่ดินและเอกสารสิทธิ์ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2020-01-17
เกษตรและประมง ผู้ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) จำนวนผู้ถือครองที่ปลูกพืช จำแนกตามการใช้ปุ๋ยและการป้องกัน/กำจัดศัตรูพืช และเนื้อที่ใส่ปุ๋ยและปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2020-01-17
เกษตรและประมง ผู้ถือครองทำการเกษตร (สำมะโนทุก10ปี) จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามเพศและหมวดอายุ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2020-01-17
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>