สาขาอุตสาหกรรม
ค้นพบ 137 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนโรงงานที่จดทะเบียนประกอบกิจการ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม - - 2019-07-24
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนโรงงานที่จดทะเบียนขยายกิจการ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม - - 2019-07-24
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม - - 2019-07-24
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนโรงงานผลิตน้ำตาลทราย มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย - - 2019-07-18
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนโรงงานที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมฯ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - - 2019-07-18
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนวิสาหกิจ จำแนกตามขนาด และประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - 2019-07-18
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ; เพิ่มทุน ; แปรสภาพ ; จดทะเบียนเลิกฯ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - - 2019-07-24
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-24
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-24
อุตสาหกรรม จำนวนผู้ผลิต/ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-24
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>