สาขาการค้าและราคา
ค้นพบ 181 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การค้าและราคา มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมการค้าภายใน - - - - - - 0000-00-00
การค้าและราคา GDP ภาคการค้า GDP ภาคการค้า มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2017 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2019-07-08
การค้าและราคา จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-08
การค้าและราคา จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำนวนวิสาหกิจด้านการค้าส่งจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - - - - - - 2019-09-04
การค้าและราคา จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-08
การค้าและราคา จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำแนกตามสถานภาพการทำงาน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-08
การค้าและราคา มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง มูลค่ารายรับของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-08
การค้าและราคา ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-08
การค้าและราคา มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่ง มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าส่งจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-10-02
การค้าและราคา จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำนวนสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-08
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>