สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
ค้นพบ 328 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย?(คน) จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามถิ่นที่อยู่, เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, รูปแบบการจัดการเดินทาง, พาหนะการเดินทาง, สถานที่พัก, วัตถุประสงค์การเดินทาง (Country of Residence) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - 2020-01-17
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย?(คน) จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามรายสัญชาติ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - 2019-08-27
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยที่ใช้บริการมัคคุเทศก์ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ใช้บริการมัคคุเทศก์ จำแนกตามประเทศ, ภาษา, แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม, จำนวนวันที่ใช้บริการ, ความสามารถเฉพาะของมัคคุเทศก์ (ดูแลนักท่องเที่ยวพิการ) กรุ๊ปทัวร์/FIT และช่องทางในการติดต่อมัคคุเทศก์ ต้องพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - - - - - 2019-09-19
การท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยที่ไม่ใช้บริการมัคคุเทศก์ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ไม่ใช้บริการมัคคุเทศก์ จำแนกตามประเทศ, ภาษา, แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม, กรุ๊ปทัวร์/FIT, และเหตุผลที่ไม่ต้องการใช้บริการ ต้องพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - - - - - 2019-09-19
การท่องเที่ยวและกีฬา ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามถิ่นที่อยู่ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - 2019-08-27
การท่องเที่ยวและกีฬา ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยกลุ่ม long stay ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย (เฉพาะกลุ่ม long stay ) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - - - - - 2020-01-17
การท่องเที่ยวและกีฬา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย (บาทต่อคนต่อวัน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามถิ่นที่อยู่, รูปแบบการจัดการเดินทาง, หมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - 2019-08-27
การท่องเที่ยวและกีฬา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย กลุ่ม longstay (บาทต่อคนต่อวัน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย(เฉพาะกลุ่ม long stay ) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - - - - - 2020-01-17
การท่องเที่ยวและกีฬา รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จำแนกตามถิ่นที่อยู่, รูปแบบการจัดการเดินทาง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - 2019-08-27
การท่องเที่ยวและกีฬา ผู้เดินทางชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ (คน) จำนวนผู้เดินทางชาวไทยไปต่างประเทศ จำแนกตามประเทศสุดท้ายที่เดินทางไป, เพศ, อายุ, อาชีพ, รูปแบบการจัดการเดินทาง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - 2019-08-27
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>