สาขาแรงงาน
ค้นพบ 117 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
แรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (Total labor force) จำนวนกำลังแรงงานรวม จำแนกตาม เพศ กลุ่มอายุ ภาค เขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - 2019-07-02
แรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (Total labor force) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตาม ระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ อาชีพ กลุ่มอายุ สถานภาพการทำงาน อุตสาหกรรม ภาค เขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - 2020-02-17
แรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (Total labor force) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ กลุ่มอายุ อุตสาหกรรมที่เคยทำ ระยะเวลาที่หางานทำ ภาค เขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - 2019-07-03
แรงงาน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (Total labor force) จำนวนกำลังแรงงานที่รอฤดูกาลจำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ กลุ่มอายุ ภาค เขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-02
แรงงาน ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ กลุ่มอายุ ภาค เขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - 2019-07-02
แรงงาน ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (ผู้จบการศึกษา) จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (ผู้จบการศึกษา) จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทวิชา เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) อยู่ในสาขาอื่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - - - - - 2018-06-22
แรงงาน ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ประมาณการจำนวนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปี จำแนกตามระดับการศึกษา มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการจัดหางาน - - 2018-11-13
แรงงาน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำแนกตามอาชีพ วุฒิการศึกษา อายุ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมการจัดหางาน - - 2019-10-08
แรงงาน แรงงานในระบบ จำนวนแรงงานในระบบ จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ อาชีพ อุตสาหกรรม ภาค และเขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-02
แรงงาน แรงงานนอกระบบ จำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ อาชีพ อุตสาหกรรม ภาค และเขตการปกครอง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - 2019-07-02
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>