สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค้นพบ 131 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แร่ที่สำคัญ ปริมาณทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพเป็นไปได้ จำแนกตามชนิดแร่ ต้องพัฒนา กรมทรัพยากรธรณี - - - - - - 2018-06-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณผลผลิตแร่ ปริมาณและมูลค่าผลผลิตแร่ จำแนกตามชนิดแร่ อยู่ในสาขาอื่น 2561 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - - 2019-11-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณและมูลค่าของการนำเข้าและการส่งออกแร่ ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าแร่ จำแนกตามชนิดแร่ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - - 2019-11-18
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณและมูลค่าของการนำเข้าและการส่งออกแร่ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแร่ จำแนกตามชนิดแร่ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2561 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - - 2019-11-21
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้อยละของการใช้ที่ดิน จำแนกตามการใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัด) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมพัฒนาที่ดิน - - 2019-08-26
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จำแนกรายจังหวัด อยู่ในสาขาอื่น กรมพัฒนาที่ดิน - - - - - - 2018-06-22
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาณาเขตทางทะเล พื้นที่ทะเลอาณาเขต หน่วยงานไม่เป็นอนุสาขานี้ 2555 ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ - - 2019-07-19
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชายฝั่งทะเล ความยาวชายฝั่งทะเล จำแนกตามประเภทชายฝั่ง และจังหวัด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - 2019-07-19
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่ง ความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ จำแนกตามความรุนแรงและจังหวัด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - 2019-08-02
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน พื้นที่ป่าชายเลน จำแนกตามจังหวัด และการใช้ประโยชน์ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - 2019-08-30
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>