สาขาการศึกษา
ค้นพบ 145 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
การศึกษา ประชากรวัยเรียน จำนวนประชากรวัยเรียน จำแนกตามอายุเข้าเรียนตามเกณฑ์ เพศ เขตเมือง/ชนบท จังหวัด อำเภอ ตำบล มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - 2019-05-27
การศึกษา ผู้เรียนในระบบ (นักเรียน/นักศึกษา) จำนวนผู้เรียนในระบบ(นักเรียน/นักศึกษา) จำแนกตามอายุ ชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - 2019-08-02
การศึกษา ผู้เรียนที่พิการ (ในระบบ) จำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามชั้นปี เพศ ประเภทความพิการ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) ต้องพัฒนา 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - 2019-06-07
การศึกษา ผู้เรียนเข้าใหม่ จำนวนผู้เรียนเข้าใหม่ จำแนกตามชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - 2019-06-05
การศึกษา ผู้เรียนออกกลางคัน จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - 2019-05-03
การศึกษา ผู้เรียนซ้ำชั้น จำนวนผู้เรียนซ้ำชั้น จำแนกตามชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) ต้องพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - - - - - 2018-06-22
การศึกษา ผู้เรียนเลื่อนชั้น จำนวนผู้เรียนเลื่อนชั้น จำแนกตามชั้นปี เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - - - - - 2018-06-22
การศึกษา ผู้เรียนเหลือรอด จำนวนผู้เรียนเหลือรอด จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - - - - - 2018-06-22
การศึกษา ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (ผู้จบการศึกษา) จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (ผู้จบการศึกษา) จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทวิชา เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - 2019-06-05
การศึกษา ผู้เรียนด้อยโอกาส (ในระบบ จำนวนผู้เรียนด้อยโอกาส จำแนกตามระดับชั้น เพศ ประเภท ประเภทความด้อยโอกาส เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) ต้องพัฒนา 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - 2018-11-07
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>