สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ค้นพบ 95 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นักบวชในศาสนาพุทธ จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำแนกตามนิกาย จังหวัด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 2018-06-22
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นักบวชในศาสนาพุทธ จำนวนพระภิกษุ สามเณรที่ศึกษา/จบการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม จำแนกตามแผนก (สามัญ และ ธรรมบาลี) ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 2019-09-02
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นักบวชในศาสนาพุทธ จำนวนพระสังฆาธิการ จำแนกตามตำแหน่ง มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 2018-11-12
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นักบวชในศาสนาพุทธ จำนวนพระราชาคณะ ในประเทศ และต่างประเทศ จำแนกตามชั้นสมณศักดิ์ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 2018-06-22
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ผู้สอนศาสนาพุทธ จำนวนพระธรรมวิทยากร ในศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำแนกตามจังหวัด อายุ ระดับการศึกษา ต้องพัฒนา - กรมการศาสนา - - - - - - 2019-05-15
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ผู้สอนศาสนาพุทธ จำนวนผู้สอนศาสนาพุทธที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำแนกตามสถานะผู้สอน (บรรพชิต คฤหัสถ์) ต้องพัฒนา กรมการศาสนา - - - - - - 2018-06-22
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ผู้สอนศาสนาพุทธ จำนวนพระเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำแนกตามวิทยฐานะ จังหวัด อำเภอ ตำบล ต้องพัฒนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - - - - - 2018-06-22
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ผู้สอนศาสนาพุทธ จำนวนพระนักเทศน์ จำแนกตามจังหวัด อำเภอ ตำบล ต้องพัฒนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - - - - - 2018-06-22
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ผู้สอนศาสนาพุทธ จำนวนพระธรรมทูต จำแนกตามสาย(9 สาย) ฝ่าย(ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ) วิทยฐานะ จังหวัด อำเภอ ตำบล ต้องพัฒนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - - - - - 2018-06-22
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ผู้สอนศาสนาพุทธ จำนวนพระวิปัสสนาจารย์ จำแนกตาม วิทยฐานะ จังหวัด อำเภอ ตำบล ต้องพัฒนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - - - - - 2018-06-22
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>