สาขาสุขภาพ
ค้นพบ 154 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
สุขภาพ สัดส่วนคนจน สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามกลุ่มวัยประชากรและพื้นที่ (ในเขต/นอกเขต) อยู่ในสาขาอื่น 2558 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - 2019-09-19
สุขภาพ อัตราการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy rate) อัตราการอ่านออกเขียนได้ (Literacy rate) จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง อยู่ในสาขาอื่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - - - - - 0000-00-00
สุขภาพ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 15 ขึ้นไป) อยู่ในสาขาอื่น 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - - 2019-09-19
สุขภาพ ร้อยละของเด็กไทยที่มีเชาวน์ปัญญาในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของเด็กไทยที่มีเชาวน์ปัญญาในเกณฑ์มาตรฐาน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2559 กรมสุขภาพจิต - - 2019-07-01
สุขภาพ ร้อยละของคนไทยที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับดี ร้อยละของคนไทยที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับดี มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ - กรมสุขภาพจิต - - - - - - 2019-05-08
สุขภาพ ร้อยละของประชากรที่มีความสุข (Happiness) ร้อยละของประชากรที่มีความสุข (จากการสำรวจ) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 กรมสุขภาพจิต - - 2019-07-01
สุขภาพ สุขภาพจิตของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป คะแนนเฉลี่ย สุขภาพจิตของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามโครงสร้างกำลังแรงงาน อาชีพ อุตสาหกรรม และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-07-01
สุขภาพ อัตราการว่างงาน อัตราการว่างงาน อยู่ในสาขาอื่น 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2020-02-17
สุขภาพ อัตราการหย่าร้าง อัตราการหย่าร้าง ต้องพัฒนา สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - - - - - 0000-00-00
สุขภาพ ร้อยละของประชากรที่รู้สึกว่าสังคมให้ความช่วยเหลือดี ร้อยละของประชากรที่รู้สึกว่าสังคมให้ความช่วยเหลือดี (จากการสำรวจ) มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ กรมสุขภาพจิต - - - - - - 0000-00-00
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>