สาขาสวัสดิการสังคม
ค้นพบ 169 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
สวัสดิการสังคม ประชากรจากทะเบียน จำนวนประชากรสัญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร รายอายุ จำแนก เพศ จังหวัด อยู่ในสาขาอื่น 2561 กรมการปกครอง - - 2019-10-10
สวัสดิการสังคม ประชากรจากสำมะโน จำนวนประชากรจากการสำมะโน จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ ทั่วประเทศ ภาคจังหวัด และเขตการปกครอง อยู่ในสาขาอื่น 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - 2019-10-10
สวัสดิการสังคม ประชากร (เฉพาะเขตชนบท) จำนวนประชากร (เฉพาะเขตชนบท) จำแนกตามเพศ จังหวัด ภาค มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน - - 2019-09-20
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จำแนกตามเพศ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - - 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเยาวชนที่ต้องดำรงชีพด้วยการ เร่ร่อน/ขอทาน จำแนกตามเพศ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - - 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กและเยาวชนไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จำแนกเพศ จังหวัด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - - - - - - 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเยาวชนที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง จำแนกเพศ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - - 2019-05-28
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กและเยาวชนต่างด้าวจำแนกเพศ จังหวัด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - - - - - - 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กกำพร้าจำแนกเพศ จังหวัด มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - - - - - - 2019-05-24
สวัสดิการสังคม เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวนเด็กอยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง จำแนกตามเพศ มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - - 2019-05-24
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>