สาขาหญิงและชาย
ค้นพบ 161 รายการ
สาขา ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ สถานะ ข้อมูลปีล่าสุด หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
หญิงและชาย เส้นความยากจน (poverty line) ด้านรายจ่าย เส้นความยากจน (poverty line) จำแนกตามเพศ ระดับภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล) อยู่ในสาขาอื่น - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - - - - - 2019-05-03
หญิงและชาย คนจนด้านรายจ่าย จำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามเพศ ระดับภาคและเขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล) อยู่ในสาขาอื่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - - - - - 2018-06-22
หญิงและชาย คนจนด้านรายจ่าย สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามเพศ ระดับภาค และเขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล) อยู่ในสาขาอื่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - - - - - 2018-06-22
หญิงและชาย ครัวเรือนยากจน จำนวนครัวเรือนยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภค จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ภาค และเขตการปกครอง อยู่ในสาขาอื่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - - - - - 2018-06-22
หญิงและชาย ครัวเรือนยากจน สัดส่วนครัวเรือนยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภค จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค เขตพื้นที่ (ในเขตเทศบาล / นอกเขตเทศบาล) อยู่ในสาขาอื่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - - - - - 2018-06-22
หญิงและชาย ครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค และเขตการปกครอง ต้องพัฒนา - สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - - - - - 2019-09-06
หญิงและชาย ครัวเรือนที่มีหนี้สิน ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สิน จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง ต้องพัฒนา - สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - - - - - 2019-09-06
หญิงและชาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน ระดับประเทศ ภาค และเขตการปกครอง อยู่ในสาขาอื่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - - - - - 2018-06-22
หญิงและชาย ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ต้องพัฒนา - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - - - - - - 2019-09-06
หญิงและชาย อัตราการเข้าเรียนสุทธิ[1] (Net Intake rate) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Intake Rate) จำแนกตามระดับชั้น เพศ เขตเมือง/ชนบท เขตการปกครอง (จังหวัด) อยู่ในสาขาอื่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - - - - - 2018-06-22
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>